Sök

Hälsa och säkerhet

Alla anställda ska kunna arbeta i en säker miljö. Coors hälso- och säkerhetsaktiviteter baseras på identifierade risker samt allmänna rättsliga krav och täcker risker kopplade till den fysiska såväl som psykosociala arbetsmiljön.

En säker arbetsplats

Coor har nolltolerans för arbetsolyckor och har stort fokus på hälsa och säkerhet. Vi har en vision om noll personskador på jobbet. Ingen som arbetar på Coor ska riskera skadas. Vi levererar en stor mängd tjänster i olika miljöer, vilket innebär att riskerna varierar och att vårt HSEQ-arbete behöver anpassas för att passa de olika arbetsplatsernas förhållanden. För att säkerställa en hög risk- och säkerhetsmedvetenhet i hela vår verksamhet har Coor implementerat en gruppövergripande säkerhetsplattform för sina anställda, inklusive en delad attityd:

  • Tänk innan du agerar: Vi gör alltid en riskbedömning innan vi börjar ett uppdrag.
  • Skydda dig själv: Vi använder alltid tillgängliga skyddskläder och utrustning.
  • Rapportera incidenter: Vi rapporterar alltid riskobservationer, incidenter, personskador och osäkert beteende.
  • Påminn varandra: Vi påminner varandra om vikten av att fokusera på säkerhet i vårt dagliga arbete.

Hur vi arbetar med säkerhet

På Coor arbetar våra ledare utifrån fyra gemensamma fokusområden som hjälper oss att uppnå vår vision om noll skador.

Ledarskap och beteende

På Coor fokuserar vi på att förebygga risker och skapa en säker arbetsmiljö.

Organisation och nätverk

Vår interna HSEQ-organisation, med dedikerade resurser, säkerställer kunskapsdelning och utbyte av bästa praxis mellan alla Coors verksamheter.

Uppföljning och analys

Vi följer upp och analyserar rapportering på alla nivåer.

Tydliga processer och instruktioner

Tydliga processer och instruktioner för all utbildning och säkra arbetsmetoder.

Rapportering

Rapportering är en av hörnstenarna i vårt säkerhetsarbete. Rapportering och utredning av personskador och riskobservationer är viktiga komponenter för att hantera arbetsmiljö. Coor använder de amerikanska OSHA* -klassificeringarna som riktlinjer. *US OSHA: US Occupational Safety and Health Administration.

Nolltolerans

Alla anställda ska kunna arbeta i en säker miljö. Coors hälso- och säkerhetsaktiviteter baseras på identifierade risker samt allmänna rättsliga krav och täcker risker kopplade till den fysiska såväl som psykosociala arbetsmiljön.

Whistle blower portal

Coors whistleblower-portal är en onlinetjänst där anställda anonymt kan rapportera misstänkta överträdelser av Coors uppförandekod. Portalen underhålls av en extern leverantör och finns på alla nordiska språk samt engelska, polska, tyska, nederländska, estniska, franska och ungerska. Rapporter som skickas via portalen krypteras och skickas anonymt till Coors juridiska avdelning för utredning.

Parter som inte är anställda av Coor, såsom kunder eller leverantörer, kan också rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden.

Zero vision - AnnaCarin.jpg