Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

Coor som investering

En investering i Coor är en investering i ett ledande serviceföretag med stabil tillväxt, god lönsamhet, god kontantgenerering och historiskt hög utdelningsavkastning.

Coor Leading as the overall Facility Management Provider in Nordic | Coor

Coors ledande position inom segmentet Integrerad Facility Management (IFM), som står för cirka 60 procent av Coors verksamhet, gör att bolagets förutsättningar för tillväxt är goda eftersom IFM-marknaden växer betydligt snabbare än BNP och FM-marknaden som helhet. Kortsiktigt kan tillväxten variera något eftersom den påverkas av den volym av större IFM-kontrakt som kommer ut på marknaden under en specifik period, men också av större oväntade händelser som till exempel Covid 19-pandemin.

Coor har en stark position på den nordiska marknaden där bolaget ligger långt fram vad gäller innovation och digitalise- ring. Utifrån Coors affärsmodell är en stor del av intäkterna relativt stabila i form av abonnemang som står för drygt 70 procent. Bolagets tjänster efterfrågas också oavsett konjunk- turläge. Vid god ekonomisk tillväxt ökar volymen av FM-tjänster i befintliga kontrakt och eftersom Coor erbjuder sina kunder betydande besparingspotential blir bolaget en viktig samarbetspartner även i tider av svag ekonomisk tillväxt. Historiskt sett har perioder av sämre ekonomisk tillväxt lett till att nya outsourcingaffärer kommer ut på marknaden.

Woman smiling and looking at her laptop | Coor
A woman putting flowers in a vase | Coor

Stabil lönsamhet

I och med att Coors affär till stor del går ut på att leverera effektiviseringar har bolaget ett stort fokus på effektivitets- förbättringar och kostnadsbesparingar. Kombinationen av en stark lokal styrning inom kundkontrakten och ökat utnyttjande av samordningsfördelar inom koncernen ger förutsättningar för att upprätthålla en stabil lönsamhet.

Bolaget har också en relativt stor flexibilitet i sin kostnads- bas, vilket bevisats under pandemin. Detta gör också att omsättningsförändringar normalt sett har begränsade effekter på rörelsemarginalen.

Stark kassagenerering

Med mycket begränsat behov av kapital för investeringar och rörelsefinansiering har Coor en stark kassagenerering, vilket innebär att rörelseresultatet i hög grad omvandlas till kassaflöde.

Hög direktavkastning

Kassan kan användas till att göra tilläggsförvärv, amortera skulder eller för utdelning. Tilläggsförvärven förväntas dock vara relativt små och nettoskuldsättningen är under bolagets målsättning, vilket gör att Coor över tid ska kunna ge en hög och stabil direktavkastning till ägarna. Styrelsens och ledningens målsättning är inte att ackumulera kassa i bolaget utan att återbetala eventuella överskott till ägarna.

Fortsatta möjligheter till värdeskapande förvärv

Under 2021 har Coor genomfört tre förvärv, ett i Norge och två i Sverige. Även om Coors primära fokus ligger på organisk tillväxt så har bolaget både finansiell kapacitet och förmåga att integrera ytterligare förvärv framöver. Coor arbetar kontinuerligt med att identifiera välskötta nordiska bolag som kan komplettera och stärka Coors erbjudande på FM-marknaden. Förvärven ska ske till rimliga värderingar och där vi genom vårt integrationsarbete kan realisera positiva synergieffekter.

Chef putting food on the plate | Coor