Sök

Därför ska du vara aktieägare hos Coor

En investering i Coor är en investering i ett ledande serviceföretag med stabil tillväxt, god lönsamhet, god kontantgenerering och historiskt hög utdelningsavkastning.

Coor Leading as the overall Facility Management Provider in Nordic | Coor

"Vi står starkt när
världen är i förändring"

2022 har varit ett år som formats av stor osäkerhet i omvärlden, men Coor står tryggt och stabilt. Utvecklingen har varit positiv med kraftig organisk tillväxt, stabilt kassaflöde samt fokus på hållbarhet, effektivisering och innovation, säger Andreas Engdahl, CFO på Coor.

Hur vill du sammanfatta 2022?
− Året har präglats av oro i vår omvärld. Vi gick ur en pandemi in i en helt annan slags osäkerhet med krig och vikande konjunktur. Samtidigt var det ett år av stark tillväxt för Coor, vi växer kraftigt organiskt framför allt i Danmark. Vi har haft stort fokus på hållbarhet, både social och miljömässig, och har fortsatt vårt intensiva arbete med förbättringsarbete och innovationer. Under året har vi lämnat en god utdelning till våra investerare och har haft en bra direktavkastning.

Jag har en stark tro på Coor trots omvärldsläget. Vi är ett bolag som generellt står starkt när världen är i förändring. Grunden i detta är, som alltid, våra starka kundrelationer. Vi är en trygg partner när våra kunder behöver hitta förändringar i sina leveranser. Den andra aspekten är att många bolag behöver hitta mer effektivitet i en lågkonjunktur och effektivitet är just det som vi är så bra på! Jag vet också av erfarenhet att det brukar dyka upp många nya outsourcing-möjligheter i en lågkonjunktur.


Hur påverkar inflationen Coor?
− I en absolut majoritet av våra kontrakt har vi indexklausuler vilket innebär att vi har möjlighet att transferera kostnadsökningar vidare till kund. Under 2022 har vi sett att vid snabb
inflation kan det uppstå ett tidsglapp till dess att vi kan reglera våra kostnadsökningar. Vi arbetar aktivt för att hantera detta glapp. Indexklausulerna i kombination med vårt fortlöpande arbete med effektiviseringar och innovation innebär att vi är rustade för att hantera inflationen på ett bra sätt.

Coor står stabilt trots en osäker omvärld, vad beror det på?
−Vi har historiskt haft ett mycket starkt kassaflöde med god kassagenerering. Vi är trygga i dessa tider tack vare vår affärsmodell med en stor andel fasta abonnemang. Förändrade tider ska inte påverka vår förmåga att generera kassaflöde.


Hur tänker Coor kring direktavkastning?
− Coor ser ett mycket stort värde i hög direktavkastning. Enligt vår utdelningspolicy ska vi ska dela ut 50 procent av vårt justerade nettoresultat. Överskottslikviditet allokeras till extrautdelning eller värdeadderande förvärv och så kommer det att vara även framöver. 

Hur ser du på framtiden för Coor?
−Jag ser ljust på framtiden. Coor har ett attraktivt erbjudande på en växande marknad och vi har en historia av att vara starka i föränderliga tider.


Goda framtidsutsikter

Coors ledande position inom segmentet Integrerad Facility Management (IFM), som står för cirka 60 procent av Coors
verksamhet, gör att bolagets förutsättningar för tillväxt är goda eftersom IFM-marknaden växer betydligt snabbare än BNP
och FM-marknaden som helhet. Kortsiktigt kan tillväxten variera något eftersom den påverkas av den volym av större
IFM-kontrakt som kommer ut på marknaden under en specifik period, men också av större oväntade händelser som exempelvis lågkonjunktur eller ökande inflation.

Coor har en stark position på den nordiska marknaden där bolaget ligger långt fram vad gäller innovation och digitalisering. Utifrån Coors affärsmodell är en stor del av intäkterna relativt stabila i form av abonnemang, dessa står för drygt 70 procent. Bolagets tjänster efterfrågas oavsett konjunkturläge.
Vid god ekonomisk tillväxt ökar volymen av FM-tjänster i befintliga kontrakt och historiskt sett har perioder av sämre ekonomisk tillväxt lett till att nya outsourcingaffärer kommer ut på marknaden.

Woman smiling and looking at her laptop | Coor
A woman putting flowers in a vase | Coor

Stabil lönsamhet

I och med att Coors affär till stor del går ut på att leverera effektiviseringar har bolaget ett stort fokus på effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar. Kombinationen av en stark lokal styrning inom kundkontrakten och ökat utnyttjande av samordningsfördelar inom koncernen ger förutsättningar för att upprätthålla en stabil lönsamhet. Bolaget har också en relativt stor flexibilitet i sin kostnadsbas, detta gör att omsättningsförändringar normalt sett har begränsade effekter på rörelsemarginalen.

Stark kassagenerering

Med mycket begränsat behov av kapital för investeringar och rörelsefinansiering har Coor en stark kassagenerering, vilket innebär att rörelseresultatet i hög grad omvandlas till kassaflöde.

Hög direktavkastning

Kassan kan användas till att göra tilläggsförvärv, amortera skulder eller för utdelning. Nettoskuldsättningen är under bolagets målsättning, vilket gör att Coor över tid ska kunna ge en hög och stabil direktavkastning till ägarna. Styrelsens och ledningens målsättning är inte att ackumulera kassa i bolaget utan att återbetala eventuella överskott till ägarna.


Fortsatta möjligheter till värdeskapande förvärv

Under 2022 har Coor genomfört ett förvärv i Sverige, av det sydsvenska lokalvårdsbolaget Centrumstäd. Även om Coors primära fokus ligger på organisk tillväxt så har bolaget både finansiell kapacitet och förmåga att integrera ytterligare förvärv framöver. Coor arbetar kontinuerligt med att identifiera välskötta nordiska bolag som kan komplettera och stärka Coors erbjudande på FM-marknaden. Förvärven ska ske till rimliga värderingar och där vi genom vårt integrationsarbete kan realisera positiva synergieffekter.

Chef putting food on the plate | Coor