Sök

Coor som investering

En investering i Coor är en investering i ett ledande serviceföretag med stabil tillväxt, god lönsamhet, god kontantgenerering och historiskt hög utdelningsavkastning.

Goda framtidsutsikter

Coors ledande position inom segmentet Integrerad Facility Management (IFM), som står för cirka 60 procent av Coors verksamhet, gör att bolagets förutsättningar för tillväxt är goda eftersom IFM-marknaden växer betydligt snabbare än BNP och FM-marknaden som helhet. Kortsiktigt kan tillväxten variera något eftersom den påverkas av den volym av större IFM-kontrakt som kommer ut på marknaden under en specifik period, men också av större oväntade händelser som t ex pandemin.

Coor har en stark position på den nordiska marknaden där bolaget ligger långa fram vad gäller innovation och digitalisering. Utifrån Coors affärsmodell är en stor del av intäkterna relativt stabila i form av abonnemang som står för drygt 70 procent.

Bolagets tjänster efterfrågas också oavsett konjunkturläge. Vid god ekonomisk tillväxt ökar volymen av FM-tjänster i befintliga kontrakt och eftersom Coor erbjuder sina kunder betydande besparingspotential blir bolaget en viktig samarbetspartner även i tider av svag ekonomisk tillväxt. Historiskt sett har perioder av sämre ekonomisk tillväxt lett till att nya outsourcingaffärer kommer ut på marknaden.

Woman smiling and looking at her laptop | Coor
A woman putting flowers in a vase | Coor

Stabil lönsamhet

I och med att Coors affär till stor del går ut på att leverera effektivise- ringar har bolaget ett stort fokus på effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar. Kombinationen av en stark lokal styrning inom kundkontrakten och ökat utnyttjande av samordningsfördelar inom koncernen ger förutsättningar för att upprätthålla en stabil lönsamhet.

Bolaget har också en relativt stor flexibilitet i sin kostnadsbas, vilket bevisats under pandemin. Detta gör också att omsättnings- förändringar normalt sett har begränsade effekter på rörelse- marginalen.

Hög direktavkastning

Kassan kan användas till att göra tilläggsförvärv, amortera skulder, eller för utdelning. Tilläggsförvärven förväntas dock vara relativt små och nettoskuldsättningen är under bolagets målsättning, vilket gör att Coor över tid ska kunna ge en hög och stabil direkt- avkastning till ägarna. Styrelsens och ledningens målsättning är inte att ackumulera kassa i bolaget utan att återbetala eventuella överskott till ägarna.

Långvariga kundrelationer

Coor har historiskt sett lyckats förnya och förlänga sina samarbeten i hög utsträckning och arbetar kontinuerligt med att bibehålla och utveckla sina kundrelationer. Målsättningen är nöjda kunder som vill förnya sina samarbetsavtal.

Under 2020 omförhandlades ett antal stora avtal bland annat Coop, Hemsö, Equinor offshore, DNV Eiendom och Akelius. Företag från alla branscher ryms inom ramen för Coors kunder. Omförhandlingsgraden för året blev 92 procent. Över de senaste 3 åren uppgår den totala omförhandlingsgraden till 92 procent.

Stark kassagenerering

Med mycket begränsat behov av kapital för investeringar och rörelsefinansiering har Coor en stark kassagenerering, vilket innebär att rörelseresultatet i hög grad omvandlas till kassaflöde.

Chef putting food on the plate | Coor