Finansiell översikt

Årsomsättningen för helåret 2020 uppgick till 9,591 MSEK, och rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 556 MSEK. För helåret 2019 år uppgick motsvarande siffror till 10,313 MSEK respektive 549 MSEK.

Fullständig finansiell information finns i Coors finansiella rapporter.

Geografiska segment

Coor bedriver huvudsakligen verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den största delen av verksamheten bedrivs i Sverige (inklusive verksamhet i Belgien), som svarade för 51 procent av bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret 2020. Verksamheten i Norge svarade för 22 procent, medan Danmark stod för 20 procent och Finland (inklusive Baltikum) för 7 procent av nettoomsättningen.