Bolagsordning

Bolagsordning för Coor Service Management Holding AB, Organisationsnummer: 556742-0806

Ladda ner Bolagsordning för Coor Service Management Holding AB som PDF

§ 1. Firma

Bolagets firma är Coor Service Management Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska direkt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva näringsverksamhet inom områdena fastighets- och bolagsserviceverksamhet av såväl teknisk som administrativ karaktär samt inom ramen för denna verksamhet förvärva, äga, förvalta och försälja aktier, andelar, värdepapper, värdepappersrelaterade instrument, företag eller del därav samt förvalta och försälja fastigheter för egen räkning och även bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6. Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter. Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter.

Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8. Föranmälan

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen, före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9. Årsstämma

Årsstämman ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter,
10. Val av styrelseledamöter och revisorer, samt revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.