Årsstämma 2018

Årsstämman för verksamhetsåret 2017 hölls i konferenscentret Kista Entré i Kista, Stockholm den 26 april 2018.

Årsstämma 2018 | Coor

Stämman beslutade att välja om Anders Ehrling, Mats Granryd, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Mats Jönsson, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr till styrelseledamöter samt om omval av Mats Granryd till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade även att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs om som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Protokoll och annan dokumentation 

Kommuniké från Årsstämman
Presentation från stämma (PPT)
Protokoll Årsstämma 2018
Bilaga 7.1 Årsredovisning (länk till rapporter och presentationer)
Bilaga 7.3 Revisorsyttrande
Bilaga 10.b Yttrande enligt ABL 18 Kap 4§
Bilaga 15 Ersättningsriktlinjer 
Bilaga 16 Styrelsens förslag LTIP
Bilaga 17 Återköp och överlåtelse
Bilaga 18 Nyemission

Inbjudan och andra relaterade dokument inför Årsstämman 2018

Kallelse till årsstämman 2018
Fullmaktsformulär
Registrering till årsstämman 2018
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Valberedningens förslag årsstämman 2018
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens redovsning av ersättningsutskottets utvärdering
Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Yttrande enligt ABL 19 kap 22§

För ytterligare information, kontakta:

Jan Andersson
Valberedningens ordförande, Swedbank Robur
+46 76 139 55 00
jan.andersson@rossmore-advisors.com

Erik Strümpel
Chefsjurist, Coor Service Management
+46 10 559 59 72
erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn
Kommunikationsdirektör, Coor Service Management
+46 10 559 5519
magdalena.ohrn@coor.com