Årsstämma 2020

Mikael Stöhr på en dais som presenterar årsstämma 2020 | Coor

Stämman beslutade att välja om Anders Ehrling, Mats Granryd, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Mats Jönsson, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr till styrelseledamöter samt om omval av Mats Granryd till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade även att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs om som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Protokoll och annan dokumentation

Kommuniké från årsstämman 2020
Stämmoprotokoll

Inbjudan och andra relaterade dokument inför Årsstämman 2020

Kallelse till årsstämman 2020
Fullmaktsformulär
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Valberedningens förslag årsstämman 2020
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Yttrande enligt ABL 18 kap 4§
Yttrande enligt ABL 19 kap 22§
Ändrade förslag om utdelning, incitamentsprogram och styrelsearvoden

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Risbecker, valberedningens ordförande, AMF                
+ 46 70 223 15 08
tomas.risbecker@amf.se

Erik Strümpel, chefsjurist, Coor                            
+46 10 559 59 72, 
erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor           
+46 10 559 55 19, 
magdalena.ohrn@coor.com