Sök

Ett affärsetiskt förhållningssätt

För att tydliggöra det etiska och moraliska förhållningssättet i organisationen finns en gemensam uppförandekod, "Code of Conduct", som gäller i hela koncernen.

Office workspace with two men looking at their computers |Coor

Coors uppförandekod

Coors "Code of Conduct" ålägger alla medarbetare att följa de lagar som reglerar verksamheten. Den omfattar också principer för hantering av konkurrensfrågor, intressekonflikter, miljö och arbetsmiljö, arbetsvillkor, konfidentiell information, gåvor och förmåner i Coors affärsrelationer samt förhållningssätt till kunder och leverantörer.

I Coors "Code of Conduct" slås bland annat fast att ingen medarbetare får diskrimineras på grund av ålder, kön, religion, sexuell läggning, politisk åsikt eller etnisk bakgrund.

Den självklara utgångspunkten är att inga överträdelser mot Coors uppförandekod får förekomma. För att det ska vara möjligt måste koden vara väl känd. Alla chefer ska därför årligen gå igenom Coors "Code of Conduct" med sina medarbetare som därefter läser igenom och skriftligen bekräftar att de förstått och åtar sig att följa principerna. "Code of Conduct" gäller i hela koncernen och omfattar även Coors större leverantörer. Därefter görs en årlig uppföljning av Coors "Code of Conduct" med alla medarbetare vid utvecklingssamtalen.


Möjlighet att anmäla misstankar om överträdelser – visselblåsarportal

2016 lanserades en ny ”visselblåsarportal”. Det är en koncerngemensam webbtjänst dit anställda kan vända sig anonymt om de misstänker brott mot uppförandekoden. Portalen tillhandahålls av en extern leverantör, och finns på alla nordiska språk samt på engelska, polska, tyska, holländska, estniska, franska och magia (ungerska). Anmälningar som skickas dit krypteras, och skickas sedan anonymt till Coors juristavdelning som utreder alla inkomna ärenden.

Även den som inte är Coor-anställd, till exempel kund eller leverantör, kan anmäla misstanke om övertramp mot uppförandekoden.

Besök ”visselblåsarportalen”