Ansvarsfull leverantörskedja

Coor tar fullt ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av underleverantörer. Köpta tjänster och varor är en stor del av vår leverans och påverkar kvaliteten och våra kostnader. Vi är därför måna om goda och långsiktiga leverantörssamarbeten och ställer höga krav på våra leverantörer.

Building and maintenance services | Coor

Ansvarsfull inköpsmodell

Att ta ansvar för våra leverantörer har blivit lika självklart som att ta ansvar för vår egen verksamhet.

Magnus Krona, Chief Procurement Officer på Coor

Ansvarsfullt inköp i praktiken


Assessment at Coor

Bedömning

Läs mer om våra metoder för att bedöma hållbarhetsrisker i vår Års- och hållbarhetsredovisning 2023.

 

 Implementation at Coor

Implementering

Category management handlar om att hantera kategorier på ett systematiskt, holistiskt sätt under hela produktens eller tjänstens livscykel och att beakta alla aspekter av hållbart inköp vid inköpsbeslut.

Supplier Measurement at Coor

Uppföljning

Mätningen vid utgången av år 2023 visar att 18 procent av Coors utsläpp kommer från leverantörer med validerade mål i enlighet med SBTi.

 Communication at Coor

Kommunikation

Läs mer om vårt agerande i enlighet med GRI:s standard i vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (pdf).

Läs mer om hur Coor hanterar framträdande risker samt arbetar med Due Diligence i leverantörskedjan (engelsk pdf).

Ansvarsfullt inköp i siffror


Antal leverantörer som har reviderats avseende sociala aspekter*

*Inga kontrakt har brutits som följd av revisionerna

 

Antal leverantörer där faktiska eller potentiella risker avseende sociala aspekter har identifierats

 


Andel leverantörer som ska vidta förbättringsåtgärder efter att ha reviderats avseende sociala aspekter

 

 

 

Coor och Science Based Target-initiativet

Sustainability and sustainability logo | Coor

Coor jobbar med Science Based Targets. Det innebär att våra klimatmål ligger i linje med Parisavtalet och vad vetenskapen säger krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5˚C.

Ett av våra mål är att 75 % av företagets scope 3-utsläpp från inköpta varor och tjänster, uppströmstransporter och distribution ska komma från leverantörer som fått sina klimatmål godkända av SBTi. I september 2022 började vi informera våra leverantörer om vad det innebär för vårt fortsatta samarbete genom detta brev.

Invoicing | Coor
Supplier Invoicing at Coor

För befintliga och potentiella leverantörer

Vill du bli leverantör till Coor?
Läs mer på våra lokala webbplatser.

Coor i Sverige >

 Coor i Danmark >

 Coor i Norge >

Coor i Finland >

FAQ and information | Coor

Vad behöver jag som leverantör till Coor göra och när?
Som leverantör till Coor behöver ert företag få era klimatmål godkända av Science Based Target-initiativet (SBTi). Läs mer om hur ni går tillväga för att ansluta er och få era klimatmål godkända på SBTi:s webbplats.

Målen behöver vara godkända senast 2026, vilket innebär att ni behöver påbörja processen att få målen godkända senast 2024.

Vad menar Coor med att vårt företag behöver få våra klimatmål godkända av SBTi eller liknande?
Det innebär att ert företag behöver åta sig att minst halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och nå nettonollutsläpp senast 2050 samt årligen rapportera in era framsteg offentligt. I nuläget är SBTi den enda organisation som aktivt arbetar med att validera mål i linje med Parisavtalet och utför en kvalificerad bedömning. Coor godkänner därför bara SBTi som tredje part för närvarande.

Kommer Coor avsluta samarbetet om en leverantör inte ansluter sig och får sina klimatmål godkända av SBTi?
På längre sikt kommer det att påverka vilka leverantörer Coor väljer att samarbeta med.

Vem kontaktar jag på Coor om jag har frågor om SBTi och klimatmål?
Din vanliga kontaktperson på Coors inköpsavdelning är även den som i första hand kan besvara frågor om Coors arbete med SBTi. Har du allmänna frågor om klimatmål och SBT finns det en FAQ på SBTi:s webbplats.

Kan Coor hjälpa vårt företag att gå med i SBTi?
Coor kan inte hjälpa er att ansluta er till SBTi. Det finns konsultföretag som erbjuder företag hjälp med detta.

Vad behöver vi göra för att bevisa att vi har gått med i SBTi?
Informera oss om att ni har gått med i SBTi.

Vi har redan fått våra klimatmål godkända av SBTi. Vad behöver Coor från oss?
Har ni redan fått era klimatmål godkända av SBTi behöver Coor få en bekräftelse på det. ni påbörjat processen behöver vi få information om när den förväntas vara klar och sedan när den är avslutad.

Vad händer om vårt företag har anslutit sig till SBTi men inte hinner få klimatmålen godkända i tid?
Så länge vi är säkra på att det finns en vilja och att det sker framsteg i arbetet med att få målen godkända följer vi er gärna i den utvecklingen.


Det står att 75% av Coors scope 3-utsläpp ska komma från leverantörer som har fått sina klimatmål godkända av SBTi. Då kan väl vårt företag fortsätta leverera till Coor som vanligt utan att ansluta oss?
Coors inköp och leverantörsbas varierar över tid och efter kundernas behov. Därför är det sannolikt att de leverantörer som står för 75% av Coors scope 3-utsläpp idag inte gör det imorgon. Alla Coors leverantörer kommer därför på sikt att behöva ansluta sig till SBTi. Framgent kommer detta vara ett krav för att bli leverantör åt Coor.

Vi har redan tecknat avtal med Coor, gäller det fortfarande?
Redan tecknade avtal gäller med oförändrade villkor fram tills något annat är överenskommet.

Kostar det något att gå med i SBTi?
Priset för att gå med i SBTi beror på företagets storlek, som baseras på antalet anställda. Har ni färre än 500 anställda räknas ert företag som SME och då kostar det 1 000 USD. För övriga företag är kostnaden 9 500 USD.

Hur gynnas vårt företag av att gå med i SBTi?
Genom att ansluta er till SBTi säkerställer ni att era klimatmål ligger i linje med Parisavtalet och vad vetenskapen säger krävs för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Det stärker såväl ert faktiska hållbarhetsarbete som er profilering inom hållbarhet. Dessutom ansluter sig allt fler företag till SBTi, med följden att fler företag förväntas ställa krav på sina leverantörskedjor likt Coor.

Läs gärna om företag som anslutit sig till SBTi och hur det stärkt både företagets hållbarhetsarbete och affärer på SBTi:s webbplats.