Sök

Hållbara leverantörssamarbeten

Coor tar fullt ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av underleverantörer. Köpta tjänster och varor är en stor del av vår leverans och påverkar kvaliteten och våra kostnader. Vi är därför måna om goda och långsiktiga leverantörssamarbeten och ställer höga krav på våra leverantörer.

Affärsmodell strategi och mål | Coor

Hållbara inköp– vad betyder det för Coor?

Hållbara inköp innebär att man tar hänsyn till Coors tripple bottom line, affärsmässiga-, sociala och miljömässiga aspekter i upphandlingsprocesser och leverantörsval. Det inkluderar också betydande miljöpåverkan och sociala aspekter kopplade till ursprung av en produkt/tjänst genom riskkategorisering. Detta leder till optimering av kostnader ur ett TCO-perspektiv samt att leverera rätt kvalitet och minimerad risk.

 

För att stödja hållbarhet inom inköp har vi ett ramverk som stöds av koncerngemensamma dokument. Detta består av inköpsstrategi, policy och CoC för leverantörer.

Coor’s Inköpspolicy (i kortform)

Inköpspolicyn reglerar enhetligt hur Coor hanterar aktiviteter som är kopplade till inköp samt definierar roller och ansvarsområden. Köpta varor och tjänster representerar en stor del av Coor’s kostnader och spelar en betydande roll i Coor’s leverans till kunden. Coor håller en hög standard och därmed ska inköp utföras på ett professionellt sätt basert på Coors kommerciella krav såväl som kvalitets – och miljökrav samt Coor’s Code of conduct (CoC).