Affärsansvar

För oss som ledande inom FM-branschen är det lika självklart som viktigt att ta fullt ansvar för allt vi gör. Vi arbetar på ett strukturerat sätt för att minimera risker och införlivar standardiserade certifieringar för att säkerställa kvalitet i våra leveranser. Vi har också policyer som hjälper oss att bli hållbara på riktigt. På den här sidan kan du ta del av vår hållbarhetspolicy och vår anti-korruptionspolicy.

Huvudbild BusyBusy hos Coor

Kvalitetssäkrad leverans och certifikat

Våra kunder ställer höga krav på kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet. För att säkerställa att våra leveranser uppfyller dessa krav har vi valt att säkra kvalitets- och miljöcertifieringen för vår verksamhet enligt internationella ISO-standarder. Vi uppfyller dessutom kraven avseende relevanta standarder inom ett antal viktiga service- och produktområden.

Global kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad verksamhet

Coor har utvecklat en standardiserad leveransprocess som garanterar en professionell och kvalitetssäkrad serviceleverans men som också kan skräddarsys efter enskilda kunders behov.

Det här ledningssystemet är själva ryggraden i Coors kvalitetsarbete. Systemet gås igenom och granskas av det externa certifieringsorganet Det Norske Veritas, DNV-GL. Alla våra verksamheter är certifierade via en global certifiering i enlighet med ISO 9001:2015.

Coors danska verksamhet innehar också en kvalitetscertifiering från den danska branschorganisationen SBA, ett bevis för att Coor i Danmark bedriver en etisk och ansvarstagande verksamhet.

Coor har en global ISO 14001:2015-certifiering. Företagets ledningssystem för miljöarbete finns på intranätet. Verksamheten har granskats av det externa certifieringsorganet Det Norske Veritas, DNV-GL.

Coor har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade olyckor och arbetar för att se till att alla anställda ska ha en bra och trygg arbetsmiljö. Som ett led i utvecklingen och förstärkningen av detta arbete har Coor certifierats enligt ledningssystemet ISO 45001: 2018. Det är en certifiering med fokus på hälsa och säkerhet som ska säkra hur ett företag arbetar med arbetsmiljöfrågor och garantera ett professionellt och kvalitetssäkrat arbetsmiljöarbete.

Coor-koncernen har ett globalt ISO 45001: 2018-certifikat som all verksamhet inom koncernen är ansluten till. Verksamheten har granskats av det externa certifieringsorganet Det Norske Veritas, DNV-GL.

Hållbarhetspolicy & anti-korruptionspolicy

Att verka i enlighet med dessa dokument är en del av allt vi gör för att bli hållbara på riktigt.

Coors hållbarhetspolicy gäller för alla medarbetare samt för leverantörer, kunder och inhyrd personal inom Coor Group, inklusive alla länder och verksamheter.

Vi tolererar inte någon form av bedrägeri, mutor eller korruption, inklusive pengatvätt. Coors antikorruptionspolicy gäller alla våra medarbetare, chefer och samarbetspartners. 

Ett strukturerat riskarbete

FM-branschen uppfattas generellt som en bransch med relativt låga risker. I syfte att minimera de risker som ändå finns bedriver Coor ett strukturerat riskarbete baserat på kartläggning, analys och kontroll.

En väl utvecklad riskprocess

Målsättningen med Coors riskarbete är att säkra koncernens långsiktiga resultatutveckling och måluppfyllelse. Koncernens styrelse och ledning har det yttersta ansvaret för bolagets riskhantering. Utgångspunkten i detta arbete är en koncernöver- gripande riskpolicy och riskhanteringsprocess. Riskarbetet baseras på en årlig riskkartläggning, som genomförs i hela verksamheten. Det gångna årets riskarbete sammanfattas och diskuteras i koncernledningen och redovisas i bolagets styrelse.

Riskkartläggning på Coor

Riskanalysen består av en årlig inventering, där de viktigaste riskerna identifieras. Samtidigt bedöms sannolikheten för att de kan inträffa och deras konsekvenser. I analysen bedöms också hur effektiva befintliga kontroller och åtgärder är för att minska och hantera riskerna. Resultatet sammanfattas i en riskkarta per operativ enhet, som sedan aggregeras uppåt i koncernen.

Risker i verksamheten

Coor är exponerat för ett antal strategiska, operativa, finansiella och legala risker. De risker som Coor har definierat som mest väsentliga, hur de hanteras och kort om utvecklingen under 2020 presenteras i tabellen på nästa sida.

Hållbarhetsrisker

Ur ett hållbarhetsperspektiv uppfattas FM-branschen i Norden som en bransch med relativt låg riskprofil. Bolaget har i riskanaly- sen beaktat risker kopplade till hållbarhetsområdet. Även risker kopplade till mänskliga rättigheter och korruption har berörts, men dessa har i nuläget inte bedömts vara så väsentliga att de bör ingå i den detaljerade kartläggningen av koncernens prioriterade riskområden. Inom miljöområdet kan nämnas att Coor endast har en mindre verksamhet inom koncernen som är tillståndspliktig ur miljösynpunkt.