Coors bolagsstämma

Årsstämman är Coors högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver bolagsstämmor kan även extra bolagsstämma (EGM) sammankallas.

Coor ska hålla årsstämma i Stockholm före utgången av juni varje kalenderår. Extra bolagsstämma kommer att sammankallas vid behov. Bolagets bolagsordning föreskriver att kallelse till bolagsstämma annonseras genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Coors hemsida.

Kallelse till bolagsstämma kommer även att annonseras i Svenska Dagbladet. Inför varje bolagsstämma kommer Coor att publicera kallelsen i sin helhet i ett pressmeddelande på svenska och engelska.

 

Årsstämma 2024

Årsstämman hölls i Stockholm den 26 april 2024.

Valberedningen bestod av följande personer:

Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
Henrik Didner, Didner & Gerge Funds
Anna Magnusson, Första AP-fonden
Richard Torgerson, Nordea Fonder
Mats Granryd, styrelseordförande, Coor Service Management