Bolagsstämma

Bolagsstämman är Coors högsta beslutande organ, vid vilket aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Coors årsstämma hålls i Stockholm, Sverige, före juni månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämmor sammankallas vid behov. Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Coors hemsida. Kallelse till bolagsstämma ska annonseras i Svenska Dagbladet. Inför varje bolagsstämma kommer Coor att offentliggöra kallelsen i sin helhet genom pressmeddelanden på svenska och engelska.

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som fem vardagar (lördagar inkluderade) före bolagsstämma är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Coor sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera Coor begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare får delta vid bolagsstämma personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Normalt kommer aktieägare ha möjlighet att anmäla sig till Coors bolagsstämma på flera olika sätt enligt vad som anges i kallelsen