Sök

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Coors högsta beslutande organ, vid vilket aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Big modern conference room with white chairs and two big screen in the front | Coor

Valberedning i Coor Service Management inför årsstämma 2023

Valberedningen i Coor Service Management består av följande medlemmar:

  • Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  • Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
  • Sophie Larsén, Första AP-fonden
  • Richard Torgerson, Nordea Funds
  • Mats Granryd, styrelseordförande i Coor Service Management

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 27 april 2023. De aktieägare i Coor Service Management som är registrerade i företagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB kan lämna förslag till valberedningen kan skicka dessa per e-post till valberedningens ordförande Sophie Larsén på adress sophie.larsen@ap1.se.

Förslag ska tillkomma valberedningen minst sju veckor innan årsstämman.

Rätt att delta vid bolagsstämma

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen och vara registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Coor tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.