Ledning

Coors vd är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för vd. Vd ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

AnnaCarin Grandin

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är vd ansvarig för den finansiella rapporteringen i Koncernen och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera bolagets och koncernens finansiella ställning. Vd håller styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Koncernens verksamhet, omsättningens utveckling, Koncernens resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets aktieägare.