Sök

Code of Conduct för leverantörer

Coors Code of Conduct för leverantörer beskriver de principer som Coors leverantörer och deras eventuella underleverantörer ska efterleva. Code of Conduct-dokumentet läser du genom att klicka på länken längst ner på denna sida.

Coor personal iklädda deras arbetskläder | Coor

Coor ställer höga krav på den egna verksamheten och tar stort ansvar för den påverkan den har på miljön, samhället och Coors kunders verksamhet i ett längre perspektiv. Verksamheten ska bedrivas på ett professionellt, säkert och miljövänligt sätt som uppfyller alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal.

Coors affärer ska präglas av en hög etisk och moralisk standard. Coor strävar också efter att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare. Coor ställer samma höga krav på sina leverantörer och deras eventuella underleverantörer.

Möjlighet att anmäla misstankar om överträdelser – visselblåsarportal

2016 lanserades en ny ”visselblåsarportal”. Det är en koncerngemensam webbtjänst dit anställda på Coor, men även leverantörer och kunder kan vända sig anonymt om de vill anmäla misstanke om att någon på Coor har gjort ett brott mot Coors uppförandekod. Portalen tillhandahålls av en extern leverantör, och finns på alla nordiska språk samt på engelska, polska, tyska, holländska, estniska, franska och magia (ungerska). Anmälningar som skickas dit krypteras, och skickas sedan anonymt till Coors juristavdelning som utreder alla inkomna ärenden.

Länk till ”visselblåsarportalen”: https://report.whistleb.com/coor