Finansiella mål

Här presenterar vi de övergripande målen för vår verksamhet och utfallet för det senaste året.

Bright office space and man walking | Coor

Mål: Organisk tillväxt 5 %

Över en konjukturcykel ska Coor växa organiskt med 4-5 procent
årligen.

Utfall 2022: 5% 


Mål: Justerad EBITA-marginal ~5,5 %

På medellång sikt ska Coor leverera en justerad EBITA-marginal på omkring 5,5 procent.

Utfall 2022: 5,4%


Mål: Kassagenerering >90 %

På medellång sikt ska Coor upprätthålla en kassagenerering som
överstiger 90 procent.

Utfall 2022: 94 %


Mål: Kapitalstruktur <3,0

Målet på medellång sikt är att Coors nettoskuldsättning ska understiga 3,0 gånger justerad EBITDA.

Utfall 2022: 1,9 X

 

Mål: Utdelning på ~ 50 %

Målet är att dela ut omkring 50 procent av bolagets justerade nettoresultat för perioden (före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar) i ordinarie utdelning till aktieägarna

Utfall 2022: 111%