Sök

Finansiella mål

Här presenterar vi de övergripande målen för vår verksamhet.

Bright office space and man walking | Coor

Organisk försäljningstillväxt 4–5 %

Att över en konjunkturcykel växa med 4–5 procent organiskt årligen. Tillväxttakten kan variera mellan enskilda år beroende på förändringar i kundstocken. Utöver den organiska tillväxten avser Coor även att växa genom tilläggsförvärv, för kompetensförstärkning eller snabbare expansion inom ett geografiskt område eller en tjänste/kundkategori.

Justerad EBITA-marginal ~5,5 %

På medellång sikt leverera en justerad EBITA-marginal på omkring 5,5 procent.

Kassagenerering >90 %

Att på medellång sikt upprätthålla en årlig kassagenerering över 90 procent.

Kapitalstruktur <3,0

Att på medellång sikt ha en räntebärande nettoskuldsättning som understiger 3,0 gånger justerad EBITDA (senaste tolv månaderna).

Utdelningspolicy ~ 50 %

Över en konjunkturcykel ska omkring 50 procent av bolagets nettoresultat för perioden (före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar) delas ut till aktieägarna.